Legislație

Buletin legislativ iulie 2016

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Impozit pe profit

Aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare/dezvoltare

(Ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării științifice nr. 1056/4435 din 5 iulie 2016, Monitorul Oficial nr. 526/13 iulie 2016)

Impozit pe venit

Aspecte procedurale cu privire la raportarea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

(Ordin nr. 1022/2.562, Monitorul Oficial nr. 524 / 12 iulie 2016)

Ordinul aprobă procedurile de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal precum şi modelul şi conţinutul formularelor aferente (i.e. formularele 208, 209, 253, 254). În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, persoanele fizice care realizează venituri trebuie să depună formularul 209.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

Rezidența fiscală a persoanelor fizice
(Ordin nr. 1099/2016, Monitorul Oficial nr. 577/29 iulie 2016)

Printre prevederile principale, amintim:

 • Clarificări cu privire la rezidenţa fiscală parţială: dacă o persoană fizică soseşte în România pe parcursul unui an fiscal, aceasta va fi supusă impozitului pe venit din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care persoana fizică devine rezidentă în România. În perioada cuprinsă între data sosirii şi data la care devine rezidentă, persoana fizică este supusă impozitului numai pentru veniturile obţinute din România, fiind considerată nerezidentă;
 • Persoanele fizice în cauză care au devenit rezidente în România și care pleacă din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, vor fi considerate nerezidente de la data plecării, fără a avea obligația de a face dovada schimbării rezidenţei;
 • Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, continuă să fie considerate rezidente în România, având obligație fiscală integrală, până la data schimbării rezidenței. Prin urmare, în practică autorităţile fiscale nu ar mai trebui să refuze schimbarea rezidenţei pentru perioade retroactive;
 • Locuinţa permanentă aflată la dispoziţia persoanei fizice (un criteriu important pentru stabilirea rezidenţei fiscale) este considerată a fi orice loc disponibil pentru aceasta şi/sau pentru membrii familiei acesteia (fie proprietate personală, fie închiriată). Astfel, suntem de părere că Ordinul clarifică situațiile în care anumite autorităţi fiscale nu considerau a fi locuinţe permanente spaţiile închiriate de terţi pentru persoanele fizice;
 • Ordinul modifică conţinutul Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale la sosirea în /plecarea din România, precum şi a notificărilor emise de autorităţile fiscale (de ex: notificările vor indica data de la care persoana fizică este considerată rezidentă sau nerezidentă fiscal în România).

TVA

Aplicarea scutirii TVA în legătură cu livrările de nave destinate navigației în largul mării și livrărilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale acestor nave
(Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1058/2016, Monitorul Oficial nr. 529 / 14 iulie 2016)

Ordinul aduce modificări, printre altele, în privința instrucțiunilor pentru aplicarea scutirii TVA în legătură cu livrările de nave destinate navigației în largul mării și livrărilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale navelor destinate pentru navigația în
largul mării și livrărilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale navelor. Principalele modificări sunt:

 • Termenul ’armator’ este înlocuit de ‘proprietar/operator de navă’.
 • Pentru îndeplinirea condiției ca nava să fie efectiv și preponderent utilizată pentru navigație în largul mării este avută în vedere perioada cuprinsă între data obținerii navei și data livrării acesteia, pentru cel mult ultimii 5 ani anteriori datei livrării navei sau livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor pentru nevoile directe ale navei.
 • În cazul livrării de nave noi, nu mai este necesară declarația pe propria răspundere a cumpărătorului din care să rezulte ca nava va fi utilizată efectiv și preponderent în largul mării.
 • Se extinde aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de carburanți și provizii prevăzute la art. 294, alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal și în situația în care în livrare se interpun intermediari care acționează în nume propriu, dacă în momentul livrării, destinația finală a bunurilor este cunoscută și dacă transferul proprietății bunurilor în cauză către acești intermediari a intervenit cel mai devreme în același timp cu momentul în care operatorii navelor au fost abilitați să dispună în fapt de aceste bunuri (implementarea deciziei CJUE în Cauza C-526/13 ‘Fast Bunkering Klaipeda’ UAB).

Formularul 306
(Ordin al Președintelui ANAF nr. 2037/2016, Monitorul Oficial nr. 534/15 iulie 2016)

Ordinul înlocuiește Ordinul ANAF nr. 6/2010 și implementează Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum și modelul și conținutul formularului 306 ‘Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic’.

Fomularul 088
(Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 2048/2016, Monitorul Oficial nr. 533/15 iulie 2016)
Ordinul aduce modificări cu privire la modelul și conținutul Formularului 088.

Cota redusă de TVA de 9%
(Ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1155/868 din 25 iulie 2016, Monitorul
Oficial nr. 572 / 28 iulie 2016)

Ordinul definește tipurile de îngășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole, precum și câteva servicii pentru care va fi aplicată cota redusă de 9% TVA.

Declaraţia 394
(Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 2264/2016, Monitorul Oficial nr. 578/29 iulie 2016)
Ordinul aduce modificări cu privire la obligaţiile de raportare şi la conținutul declaraţiei 394.

Vamă
Au fost aprobate o serie de acte normative cu preveri legate de activitatea vamală ce aliniază legislația vamală națională cu prevederile noului Cod Vamal Comunitar și regulamentele de implementare respective.

Norme tehnice pentru formalitățile vamale pentru trimiterile prin servicii de curierat rapid
(Ordin al Președintelui ANAF nr. 2066 / 2016, Monitorul Oficial nr. 558 / 25 iulie 2016)

Ordinul aduce o aliniere cu noile reglementări vamale ale UE.

Ajutor de stat
(Ordin nr. 854 / 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 3433 / 2015 privind
aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, Monitorul Oficial nr. 553 / 22 iulie 2016)

Obiectivul acordării ajutorului de stat este de a crește competitivitatea între companii prin crearea de produse noi cu valoare adăugată, fără a afecta competiția pe piața internă și comerțul intracomunitar printr-o măsură contrară interesului comun.

Schema intră în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial și se aplică până la 31 decembrie 2020.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei este de 123,3 mil EUR.

(Ordin nr. 857 / 2016 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, Monitorul Oficial nr. 568 / 27 iulie 2016)

Obiectivul schemei este de a acorda sprijin financiar proprietarilor publici sau privați de terenuri agricole sau neagricole și formelor asociative ale acestora pentru împădurire și creare de suprafețe împădurite.

Schema se aplică până la 31 decembrie 2020.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei este de 123.513.043 EUR.

(Ordin nr. 436 / 2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat (‘RegAS’),
Monitorul Oficial nr. 539 / 18 iulie 2016)

RegAS reprezintă un sistem de evidență electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, categoria de fonduri implicate și de tipul sau natura furnizorului.

Scheme de ajutor de minimis

În luna iulie 2016, următoarele acte normative în domeniul schemelor de ajutor de minimis au fost publicate în Monitoarele Oficiale:

 • Ordin nr. 696 / 2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 509 / 6 iulie 2016;
 • Ordin nr. 695 / 2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, publicat în Monitorul Oficial nr. 511 / 7 iulie 2016;
 • Ordin nr. 694 / 2016 al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întrepreinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, publicat în Monitorul Oficial nr. 513 / 7 iulie 2016;
 • Ordin nr. 851 / 2016 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2112 / 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 / 19 iulie 2016;
 • Ordin nr. 852 / 2016 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul minstrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731 / 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”, publicat în Monitorul Oficial nr. 543 / 20 iulie 2016;
 • Ordin nr. 859 / 2016 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 258 / 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții, inclusiv în sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 568 / 27 iulie 2016.

Diverse

Directiva UE de combatere a practicilor de evitare a obligațiilor fiscale

(Directiva (UE) 2016 / 1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193 / 11 din 19.07.2016)

Directiva a fost elaborată în baza recomandărilor OCDE din 2015 privind combaterea erodării bazei impozabile și transferului
profiturilor.

Statele membre vor trebui să transpună Directiva în cadrul legislației și regulamentelor naționale până la 31 decembrie 2018, cu câteva excepții.

Propunere a Parlamentului European și a Consiliului pentru modificare Directivei 2013 / 34 / UE

(Hotărâre a Senatului Romaniei privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013 / 34 / UE, Monitorul Oficial nr. 495 / 1 iulie 2016)

Propunerea de Directivă își dorește să impună multinaționalelor publicarea datelor privind impozitul pe profit pe care îl plătesc.

Prin această Hotărâre, Senatul constată că propunerea de Directivă respectă principiile subsidiaritatății și proporționalității.
FATCA și CRS (Standardul Comun de Raportare)

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe 18 iulie 2016, la secțiunea ’Transparență decizională’ a website-ului său, un
proiect de Ordin ce aduce clarificări în ceea ce privește îndeplinirea obligației de furnizare a informațiilor de natură financiară de către instituțiile financiare conform instrumentelor juridice de drept internațional la care România s-a angajat, respectiv în contextul FATCA și CRS.

Modificări aduse Legii nr. 321 / 2009 privind comercializarea produselor alimentare

(Legea nr. 150 / 2016, Monitorul Oficial nr. 534 / 15 iulie 2016)

Legea aduce schimbări semnificative atât pentru furnizorii, cât și pentru comercianții din industria alimentară.

Vă rugam să consultaţi Buletinul Juridic nr. 9 / 2016 pentru mai multe detalii.

Convenții internaționale

Protocol de modificare a tratatului de evitare a dublei impuneri dintre România și Uzbekistan
(Sursă: Website IBFD – http://www.ibfd.org/)

Pe 4 iulie 2016, România și Uzbekistan au semnat un protocol de modificare a Convenției din 1996. Protocolul nu este încă în
vigoare.

Ca și modificare semnificativă, protocolul introduce Articolul 27 privind asistența în colectarea impozitelor.

Nou tratat de evitare a dublei impuneri cu China

(Sursă: Website IBFD – http://www.ibfd.org/)

Pe 4 iulie 2016, China și România au semnat un tratat privind impozitul pe venit. Odată ce va intra în vigoare și va produce efecte, noul tratat va înlocui Convenția anterioară dintre China și România din 1991.

Acordul dintre România și Republica Albania în domeniul asigurărilor sociale

(Ordin nr.852/2016, Monitorul Oficial nr. 539 / 18 iulie 2016)

Ordinul menționează că Acordul dintre România și Republica Albania în domeniul asigurărilor sociale semnat la București în 27 februarie 2015 va intra în vigoare la 1 septembrie 2016.

Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal

(Legea nr. 161 / 2016, Monitorul Oficial nr. 575 / 28 iulie 2016)

Legea ratifică acordul dintre Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal.

Acordul a fost semnat la Londra în 4 noiembrie 2015 și se aplică impozitelor pe venit și profit ale ambelor state. Totuși, se va aplica și oricăror impozite identice sau substanțial similare stabilite după data semnării acordului, în plus sau în locul impozitelor existente.

Acordul va intra în vigoare în a treizecea zi de la ultima dintre datele la care fiecare parte a notificat celeilalte în scris faptul că au fost îndeplinite procedurile cerute de legislația sa pentru a intra în vigoare.

Procedura de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241 / 2005

(Ordin nr. 2047 / 2016, Monitorul Oficial nr. 542 / 19 iulie 2016)

Ordinul instituie procedura ce se aplică în situația în care contribuabilii care au calitatea de suspect sau inculpat în cauze având ca obiect săvârșirea de infracțiuni de natura evaziunii fiscale, acoperă prejudiciul integral, până la primul termen de judecată, precum și în situația în care se dispune de către instanța judecătorească restituirea sumelor achitate cu titlu de prejudiciu.

Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile

(Ordin nr. 1054 / 2016, Monitorul Oficial nr. 565 / 25 iulie 2016)

Ordinul se referă la înființarea unei Comisii cu scopul de a analiza și soluționa cererile debitorilor care solicită stingerea creanțelor fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului
a unor bunuri imobile. Acestea sunt bunui imobile care fac obiectul dării în plată. În continuare, Ordinul stabilește conținutul și regulamentul ce guvernează Comisia.

Tipuri de creanţe fiscale care pot fi plătite prin carduri bancare prin terminale POS

(Ordin nr. 943 / 2016, Monitorul Oficial nr. 501 / 5 iulie 2016)

Ordinul aprobă tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin terminale POS precum: impozit pe venit (inclusiv impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți – persoane fizice), accize, contribuții sociale, TVA.

Prevederile ordinului se aplică numai după cum urmează:
a) pentru persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal;
b) pentru plata obligațiilor bugetare prin intermediul terminalelor POS disponibile în unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Share Button

Leave a Reply