Fiscalitate

Procedura privind emiterea și modificarea Acordului de Preț în Avans (APA) și conținutul cererii APA

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Ordinul nr. 3735/2015 emis de Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (publicat în Monitorul Oficial nr. 972/29 decembrie 2015) aprobă procedura privind emiterea și modificarea APA, precum și conținutul cererii de emitere și modificare a APA.

Prevederile acestui Ordin sunt aplicabile cererilor de emitere a APA depuse la autoritățile fiscale după 1 ianuarie 2016 (pentru cererile depuse înainte de 2016, se aplică legislația în vigoare la momentul depunerii acestora). Principalele modificări introduse prin Ordin (în aplicarea prevederilor referitoare la APA ale art. 52 din noul Cod de Procedură Fiscală în vigoare din 1 ianuarie 2016) constau printre altele în:

  • Trimitere directă la aplicarea Liniilor directoare privind prețurile de transfer emise de OCDE, cu amendamentele/modificările și completările ulterioare.
  • Clarificări/modificari privind obiectul APA: se emite APA pentru fiecare tranzacție derulată cu persoana afiliată; excepția de a aplica APA și în anul fiscal în care se depune cererea pentru APA este condiționată de depunerea acesteia la autorități anterior aplicării politicii de prețuri de transfer, respectiv aplicării condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate prețurile de transfer (legislația anterioară prevedea aceeași excepție, dar prin raportarea la depunerea cererii înainte de încheierea tranzacției).
  • În cazul unei cereri depuse de contribuabil pentru emiterea unui APA unilateral, autoritățile fiscale pot solicita transformarea acestuia în APA bi- sau multilateral dacă există indicii că tranzacția ce face obiectul APA poate fi una transfrontalieră de natură artificială.
  • Conținutul cererii/documentației/APA:

– Cerințe specifice privind studiul de comparabilitate și determinarea intervalului de comparare conform principiului valorii de piață considerat în scopul obținerii APA;

– Cerințe detaliate/extinse față de cele anterioare privind conținutul cererii și documentației ce trebuie depuse la autorități pentru emiterea sau modificarea unui APA;

– Cerințe detaliate/extinse față de cele anterioare privind elementele ce trebuie să fie prevăzute de un APA (printre altele, de ex. conținutul raportului anual ce trebuie depus la autorități).

  • Respingerea cererii de emitere/modificare a unui APA: introducerea obligației autorităților de a motiva respingerea unei cereri de emitere/modificare a unui APA în situațiile specifice prezentate de Ordin. Spre exemplu, în situația nefurnizării tuturor informațiilor ce se prevăd a fi incluse în cererea și documenția prezentate sau netransmiterea informațiilor adiționale solicitate în termen de 60 de zile sau atunci când cazul descris în cererea APA face obiectul unei cercetări de natură penală (inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală) și are legatură cu solicitantul acordului, în situatia nedepunererii unei cererei de prelungire/modificare a unui APA cu minim 30 de zile înainte de împlinirea termenului de valabilitate pentru care APA a fost emis, etc.

Alte aspecte importante ce țin de e.g. discuția preliminară, perioada ce poate fi acoperită prin APA, termenele de emitere, nivelul taxelor de emitere/modificare a APA au ramas în esență similare celor stabilite prin procedura în vigoare înainte de 2016 (i.e. Hotararea Guvernului nr. 529/2007).

Ordinul nr. 3737/2015 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (publicat în Monitorul Oficial nr. 973/29 decembrie 2015), în vigoare din 1 ianuarie 2016, aprobă modelul și conținutului formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” și totodata instrucțiunile aferente de emitere/utilizare a acestuia. („Decizia” în continuare).

În mod specific, Decizia se emite pentru eliminarea dublei impuneri între persoane romane afiliate, în situatia în care în urma unei inspecții fiscale au rezultat ajustări din considerente de prețuri de transfer cu privire la tranzacții între persoane române afiliate, Decizia se emite pentru ca (în corespondență cu decizia de impunere emisă în urma inspecției fiscale contribuabilului verificat), la randul său, societatea română afiliată cu contribuabilul verificat și totodată parteneră a acestuia la tranzacția pentru care au fost efectuate ajustări de prețuri de transfer să poată corecta propria bază de impozitare și declarație de impunere (fiind opozabilă organului fiscal în administrarea căruia se află).

Decizia se emite de către echipa de inspecție care a efectuat inspecția fiscală la contribuabilul verificat numai după ce decizia de impunere emisă acestuia în urma controlului este considerată definitivă în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, și anume:

  • După expirarea termenului de contestare administrativă, în cazul în care contribuabilul verificat nu contesta decizia de impunere emisă în urma inspecției fiscale;
  • După emiterea deciziei instanței sau în cazul în care contribuabilul verificat nu inițiază o procedură judiciară de atac după emiterea deciziei de soluționare a contestației administrative (după caz). Decizia se emite (separat pentru fiecare persoană română afiliată parteneră la tranzacția pentru care s-au efectuat ajustări din considerente de prețuri de transfer) în 5 exemplare transmise contribuabilului verificat, societății afiliate partenere din România și organelor fiscale relevante care au efectuat inspecția fiscală și respectiv administrează pe fiecare dintre contribuabilii în discuție.
Share Button

Leave a Reply