ICCJ, Jurisprudență

ICCJ – Acţiune în contencios administrativ. Justificarea interesului

image_pdfimage_print

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit.p)

În considerarea  realizării  unui drept subiectiv viitor şi previzibil, după cum se  indică în art. 2 alin.(1) lit.p) din Legea contenciosului administrativ, caracterul litigios al dreptului de proprietate nu poate afecta interesul legitim al presupusului proprietar de a  se adresa instanţei de contencios administrativ în vederea anulării actului prin care s-a atestat dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.

Decizia nr. 1216 din 11 martie 2014

Prin acţiunea formulată pe rolul Curţii de Apel Ploieşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, reclamantul CIA, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi SC C SA, a solicitat  anularea parţială a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 nr.7425/14.04.2002 pentru suprafaţa de 2.500 mp, situat în Ploieşti, str. Rezervoarelor F.N. inclus în suprafaţa de 13.315 mp.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că reclamantul a cumpărat dreptul litigios asupra terenului în suprafaţă de 2.500 mp de la BM, că aceasta din urmă dobândise imobilul prin certificatul de moştenitor din 26.05.1977, iar defunctul său tată îl obţinuse prin actul de schimb transcris sub nr. 5/68 de Notariatul Judeţean Prahova.

A mai arătat că, în anul 2008, dorind să efectueze operaţiunile de cadastru şi intabulare, a constatat că terenul se află în posesia pârâtei SC C SA.

A menţionat că, ulterior, a promovat o acţiune în revendicare, constituindu-se dosarul nr.2378/105/2009 în care s-a efectuat o expertiză topografică de expert SF, prin care s-a constatat că terenul în litigiu se găseşte în posesia societăţii pârâte, conform certificatului de atestare a cărui anulare o solicită.

Prin întâmpinare, pârâtul MECMA a invocat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, motivat de faptul că reclamantul nu a îndeplinit procedura prealabilă conform art. 7 alin. 3 din legea contenciosului administrativ şi art. 109 alin. 2 Cod procedură civilă, susţinându-se că, în situaţia în care o atare procedură a fost îndeplinită, termenul de 6 luni curge de la momentul cumpărării drepturilor litigioase, respectiv 23.09.2010, dreptul de proprietate asupra terenului fiind intabulat.

S-a mai invocat de acelaşi pârât excepţia tardivităţii acţiunii, susţinându-se că aceasta a fost promovată cu depăşirea termenului prevăzut de art. 11 alin. 1 şi 2  din Legea nr. 554/2004, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Pârâta SC C SA a formulat întâmpinare, prin care a  invocat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, susţinând că procedura administrativă prealabilă  a fost efectuată de reclamant cu depăşirea termenului prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004, CIA luând cunoştinţă de certificatul de atestare a dreptului de proprietate la 23.08.2010, cu prilejul autentificării contractului de cumpărare drepturi litigioase.

Societatea a mai invocat şi excepţia tardivităţii acţiunii, arătând că nu a fost respectat termenul prevăzut de art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 554/2004, excepţia autorităţii de lucru judecat  raportat la sentinţa civilă 482/22.03.2007 pronunţată de Tribunalul Prahova,  prin care  IE, IG, IM şi SC au obţinut despăgubiri sub forma unor măsuri reparatorii prin acordarea de acţiuni, conform titlului VII din Legea nr. 247/2005, precum şi excepţia prescripţiei achizitive, întrucât  deţine posesia şi folosinţa acestui teren încă din 1979, deci de peste 30 de ani.

În şedinţa publică din 3.10.2011, instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia inadmisibilităţii şi a tardivităţii acţiunii, invocate de cele două pârâte prin întâmpinări, excepţii respinse, potrivit considerentelor din încheierea din 5.10.2011, excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta SC C SA fiind respinsă prin încheierea din 14.11.2011.

Totodată, prin încheierea din 14.11.2011 s-a dispus ca excepţia prescripţiei achizitive să fie unită cu fondul.

Prin sentinţa nr. 306 din 24 septembrie 2012, Curtea de Apel Ploieşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul  CIA, în contradictoriu cu pârâţii  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi SC C SA.

De asemenea, a respins, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei achizitive invocată de pârâta SC C SA, în contradictoriu cu reclamantul CIA.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a apreciat ca fiind neîntemeiată susţinerea reclamantului potrivit căreia terenul dobândit prin cumpărarea dreptului litigios are un alt amplasament, constatând că actul de schimb trecut în registrul de transcripţiuni nr. 5 din 21.02.1968 nu are nicio schiţă de plan care să evidenţieze dimensiunile laturilor şi configuraţia acestora, singurele repere fiind str. xxxx şi proprietatea lui PE, aceste vecinătăţi fiind evocate şi de martorul GE.

În teren a fost identificată proprietatea lui PE, în prezent PA, aceasta a fost reconstituită de expertul desemnat, conform planului 63/1979, procedându-se în acest mod la evidenţierea pe schiţa de plan a terenului reclamantului, respectiv suprafaţa de 2.500 mp, identificată prin punctele de contur precizate mai sus de expertul VM.

Instanţa de fond a reţinut că în favoarea societăţii pârâte s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr.7425 din 17.04.2002, prin care s-a atestat că terenul în suprafaţă de 13.315 mp situat pe raza localităţii Ploieşti este proprietatea exclusivă a pârâtei, teren ce a fost identificat pe schiţa de plan de expert VM, conturul 1.2.3.4.5,6,7,8,9,10,1, fiind situat pe str. xxxx cu vecinătăţile precizate de acelaşi expert, pe teren existând construcţii cu destinaţia de birouri, grup social, centrală, atelier, magazie, precum şi parcare, certificatul fiind emis în baza documentaţiei prevăzute de HG nr.834/1991.

Anterior, terenul a fost dat în administrarea societăţii pârâte, fostă Întreprinderea de Transport Ţiţei, prin Decretul nr.73/1979, prin care a fost scoasă din producţia agricolă definitiv, fără expropriere, suprafaţa de 2.691 mp şi expropriată suprafaţa de 9.259 mp, iar pentru suprafaţa de 2.691 mp a fost emisă Decizia nr.914 din 4.05.1979 de Consiliul Local Ploieşti.

Întreaga suprafaţă de teren, ce a făcut obiectul Decretului nr.73/1979, măsoară 11.950 mp, perimetrul a,b,7,c,d,8,e,f,g,h,i,j,a,  conform constatărilor expertului VM, iar cele două parcele de 2.691 mp evidenţiate atât în Decretul nr.73/1979, cât şi în Decizia nr.914/1979 se suprapun în parte, după cum a concluzionat acelaşi expert, astfel că prin Decizia nr.914/1979, terenul dat în administrarea pârâtei are o întindere de 1.071 mp.

  Întreaga suprafaţă de teren pentru care s-a atestat dreptul de proprietate în favoarea SC C SA a făcut obiectul scoaterii definitive din circuitul agricol, conform Decretului 73/1979, iar suprafaţa de 9.259 mp a făcut şi obiectul exproprierii, potrivit aceluiaşi act normativ, identificarea în teren a imobilului şi evidenţierea pe schiţa de plan realizându-se în conformitate cu planul 63/1979, anexă la decret.

Prima instanţă a constatat că procedura prevăzută de HG nr. 834/1991, prin care s-a atestat dreptul de proprietate în favoarea societăţii comerciale, a fost respectată întru totul de SC C SA. În acelaşi timp, instanţa a reţinut că din actele ce dovedesc succesiunea proprietarilor rezultă  că terenul  pretins  proprietatea  reclamantului, în privinţa identităţii  căruia  există  incertitudine, nu se  suprapune  peste  parcela de  803 mp, inclusă  în  suprafaţa de  11.950 mp, ce a  făcu obiectul  Decretului  nr. 73/1979.

În privinţa  excepţiei prescripţiei  achizitive, instanţa a  reţinut că  societatea  nu poate  invoca în acelaşi timp două modalităţi  de dobândire a dreptului de proprietate, câtă vreme i s-a atestat dreptul de proprietate conform art.20 alin.(2) din Legea nr. 15/1990.

Împotriva  acestei  sentinţe a  declarat recurs în termen legal  reclamantul  CIA. Recurentul-reclamant a  invocat, în drept, dispoziţiile art. 304 pct.9 Cod procedură civilă, solicitând modificarea sentinţei în  sensul  anulării  parţiale a  certificatului de  atestare a dreptului de  proprietate, pentru terenul de 2.500 mp sau, cel puţin, pentru  terenul  în suprafaţă de 803 mp identificată de expertul  desemnat  în cauză; în subsidiar a cerut  casarea  sentinţei  şi   trimiterea cauzei spre  rejudecare pentru refacerea  raportului de  expertiză.

Motivându-şi calea de atac exercitată, recurentul a  reiterat  argumentele din  acţiunea  judiciară, susţinând că:

  •  la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare drepturi  litigioase nu a  cunoscut  că  SC C SA beneficia de un certificat de   atestare a dreptului de  proprietate;
  • nu s-a ţinut seama de expertiza efectuată de expertul SF  din care  rezultă că terenul  său nu a fost niciodată expropriat, aflându-se în posesia pârâtei la momentul  actual şi că sunt edificate  clădiri  pe acesta;
  • certificatul de  atestare s-a emis abuziv, deşi  statul  nu avea  nici un drept de proprietate, doar  în considerarea faptului că  era un  teren viran;
  • raportul de expertiză efectuat în cauză conţine constatări  contradictorii care  nu au  fost  în măsură  să edifice instanţa; în schimb nu s-a ţinut  seama de  opinia  expertului  consilier BN  care a  concluzionat  că terenul  recurentului se regăseşte  în totalitate în suprafaţa  ocupată de  SC C SA.

Prin întâmpinarea  înregistrată la  27 februarie 2014, intimata SC C SA a solicitat  respingerea  recursului  părţii  adverse, reiterând  principalele  considerente  ale  sentinţei.

În esenţă, intimata a  subliniat ă reclamantul nu a reuşit  să demonstreze  că terenul  în suprafaţă de  2.500 mp este  încorporat  în  suprafaţa de 13.315 mp cu privire la care i s-a  atestat dreptul de  proprietate.

Examinând sentinţa atacată prin prisma criticilor  recurentului, a apărărilor din întâmpinare, a concluziilor  scrise  formulate   de recurentul-reclamant, cât  şi sub toate aspectele, în temeiul  art. 3041 Cod procedură civilă, Înalta Curte constată că  nu există  motive  pentru  modificarea  ori casarea acesteia.

Recurentul-reclamant CIA a învestit instanţa de contencios administrativ cu o  acţiune având  ca obiect anularea  parţială a unui act administrativ individual: certificatul  de  atestare  a dreptului de proprietate asupra terenurilor  seria  M 03 nr. 7425 emis la data de  17 aprilie  2002 de  Ministerul Industriei  şi Resurselor, afirmând că autoarea sa cu titlu particular (vânzătoarea dreptului litigios) BM a  fost proprietara  terenului  în suprafaţă de  2.500 mp situat  în Ploieşti, str. Rezervoarelor, F.N., încorporat  în suprafaţa totală de  13.315 mp deţinută de SC C SA.

Pe baza  unui  amplu probatoriu, ce a inclus: înscrisuri, interogatoriu, declaraţii de  martori,  expertiza topo, curtea de apel a ajuns la  concluzia că  actul administrativ atacat a fost emis  cu respectarea  procedurii  prevăzute de  HG 834/1991. Totodată a punctat că poziţionarea  terenului în litigiu, în contextul inexistenţei  unor repere suficiente, în  interiorul suprafeţei proprietatea  SC C SA este incertă, aşa încât reclamantul  nu a  probat  existenţa unei  vătămări în dreptul său de proprietate, conform art. 1, 8 şi 18 din Legea  nr. 554/2004.

Soluţia primei  instanţe este legală, fiind  împărtăşită şi de instanţa de  control judiciar.

Reevaluând probele administrate pentru a răspunde la criticile  formulate de recurenţi, Înalta Curte  reţine următoarele:

Recurentul-reclamant a  dobândit dreptul litigios ce face  obiectul   Dosarului  nr. 2378/105/2009 aflat  pe rolul Tribunalului Prahova-Secţia civilă (a cărui judecată este suspendată la acest  moment în temeiul dispoziţiilor  art. 244 pct.1 Cod procedură civilă) prin contractul  autentificat  la nr.2016/23 august  2010.

Potrivit contractului,  dreptul litigios cumpărat  de la BM, reclamantă  în acţiunea  în revendicare  imobiliară   în contradictoriu cu  pârâta SC C SA, este  limitat la suprafaţa de „2.400 mp, teren situat în Ploieşti, str. xxxx, judeţul Prahova”.

Ca urmare, invocarea  unui  pretins  drept   de proprietate asupra  unei  suprafeţe mai  mari (2.500 mp)  nu are  nici un suport.

Distinct de aceasta, chestiunea existenţei dreptului de  proprietate este discutabilă. În contextul în care potrivit  certificatului  de moştenitor nr. 1811/1976/26.05.1977 eliberat de  Notariatul de  Stat Judeţean Prahova, dobândirea  terenului  în discuţie de către  moştenitoarea minoră  BM era  condiţionată de obţinerea  autorizaţiei prevăzute de art. 46 din Legea nr. 59/1974 cu privire la  fondul funciar, autorizaţie care nu există, apare  explicabilă nemenţionarea  acesteia în „Tabelul cuprinzând  proprietarii ale căror terenuri  (…) se expropriază şi se trec în proprietatea statului” anexă  la  Decretul  Prezidenţial nr. 73/1979 ca şi pasivitatea  extrem de  îndelungată (până în anul 2008).

Fără a tranşa problema  expusă întrucât  aceasta excede limitelor  învestirii şi specializării  instanţei, Înalta Curte  se limitează  să  constate  că recurentul-reclamant nu a demonstrat un drept  vătămat, în sensul  pe care  art. 2 alin.(1) lit. n) din Legea nr. 554/2004 îl conferă acestei sintagme, deşi sarcina  probei în această privinţă îi incumbă.

Dacă la acest moment dreptul de proprietate este încă „litigios”, nu se poate  nega  că recurentul-reclamant  a avut  totuşi un interes legitim de a  acţiona împotriva actului administrativ prin care s-a atestat dreptul de proprietate al recurentei-pârâte SC C SA, „în considerarea  realizării  unui drept subiectiv viitor şi previzibil”, după cum se  indică în art. 2 alin.(1) lit.p) din Legea contenciosului administrativ.

În pofida eforturilor experţilor topografi, specialişti în geodezie-cadastru, care au  prezentat  concluzii în această cauză; VM (desemnat de instanţă), BN (expert- parte reclamant) şi  PA (expert -parte pârâtă) încadrarea   în plan a terenului în litigiu prezintă un grad ridicat de  incertitudine din cauza identificării  defectuoase a acestuia  în actul de schimb, trecut  în  registrul de  transcripţiuni sub nr. 5/21.02.1968 (fila 15, vol. I, dosar fond), nefiind  indicate dimensiunile  laturilor  pe vecinătăţi, configuraţia, etc.

  La data de 17 aprilie 2002 s-a emis de către Ministerul Industriei şi Resurselor certificatul  de atestare  a dreptului de  proprietate seria M 03 nr. 7425 prin care  s-a atestat dreptul de  proprietate exclusivă a  societăţii asupra  suprafeţei de  13.315 mp, conform planurilor topografice cuprinse în  anexele 4 şi 5 din  documentaţia de  stabilire  şi evaluare a  terenurilor,  înregistrată sub nr. 1365 din 8 noiembrie  2001 la Oficiul de  Cadastru, Geodezie şi  Cartografie  al Judeţului Prahova.

Potrivit art. 20 alin.(2) din Legea nr. 15/1990 privind  reorganizarea  unităţilor   economice  de  stat ca regii autonome şi  societăţi comerciale, bunurile din  patrimoniul societăţii comerciale, fostă unitate economică de stat sunt  proprietatea  acesteia. Ulterior, în aplicarea  acestui  text legal s-a emis  HG nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile  comerciale cu  capital de  stat, care,  la art. 1, a indicat  condiţiile  de  „determinare” a acestor terenuri, respectiv existenţa lor în  patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data  înfiinţării şi utilitatea sau necesitatea lor în raport de obiectul de activitate al acestora.

În speţă nu s-a contestat îndeplinirea acestor condiţii: întreaga suprafaţă de teren vizată de certificatul de atestare a existat în patrimoniul societăţii comerciale la înfiinţarea  acesteia. Recurenta-pârâtă este succesoarea Întreprinderii de transport ţiţei prin conducte – Ploieşti, care a avut   terenul  în administrare, parte ca efect al decretului de  expropriere menţionat, parte  urmare Deciziei  nr. 914/8 mai  1979 a Consiliului Popular al Judeţului Prahova. Terenul era împrejmuit pe toate  laturile (cu gard de  beton sau de metal) conform  procesului verbal de  delimitare  din  17 mai  2000. De asemenea, toţi experţii topo au confirmat că pe teren sunt  edificate  construcţii  specifice  activităţii  beneficiarei certificatului.

Verificând  documentaţia  care a stat la baza emiterii actului administrativ Înalta Curte nu decelează nici un motiv de nelegalitate, reţinând, ca şi judecătorul fondului, că nu există motive pentru a dispune anularea certificatului de  atestare a dreptului de  proprietate atacat.

Această soluţie nu închide însă recurentului-reclamant posibilitatea  de a-şi  valorifica pretinsul drept, ci doar confirmă că titlul pe care se fundamentează dreptul de proprietate al  recurentei-pârâte SC C SA  a fost  obţinut  în mod legal.

Revine instanţei  de drept comun să examineze  validitatea  titlului  recurentului-reclamant şi, eventual, să compare titlurile părţilor spre a-i da preferinţă  celui mai  caracterizat.

Share Button

Leave a Reply