ICCJ, Jurisprudență

ICCJ – Societate cu capital majoritar de stat organizată sub autoritatea Ministerului Economiei. Eliberarea din funcţie a directorului general

image_pdfimage_print

Legislaţie relevantă:

  • NCC, art. 1553
  • Legea nr. 31/1990, art. 1431 alin.(4)

Este legal ordinul ministrului Economiei prin care s-a dispus eliberarea unei persoane din funcţia de director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat organizată sub autoritatea acestui minister, într-o astfel de situaţie, faţă de regulile ce guvernează contractul de mandat sub imperiul cărora respectiva funcţie fusese deţinută, neputându-se reţine cu just temei argumentul privitor la lipsa competenţei legale de emitere a unui astfel de act, şi nici cel privitor la lipsa motivării acestuia – statul, reprezentat de   minister, în calitate de  acţionar majoritar şi consiliul de administraţie putând decide  revocarea  din funcţie a  directorului, fără a fi ţinuţi să-şi  justifice opţiunea.

Decizia nr. 2277 din 16 mai 2014 

În cadrul motivelor de apel formulate de reclamantul NMO în contradictoriu cu pârâţii Societatea Naţională a Sării SALROM S.A. şi Ministerul Economiei (fost Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri) împotriva sentinţei civile nr. 7845/01.06.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă în dosarul nr. 31026/3/2011, a fost invocată excepţia de nelegalitate a Ordinului nr. 198/11.02.2009 emis de Ministerul Economiei.

Prin încheierea pronunţată la data de 06.02.2013, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă a suspendat judecarea apelului şi a înaintat cauza Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal pentru soluţionarea menţionatei excepţii de nelegalitate.

La primul termen de judecată, 08.04.2013, pârâtul Ministerul Economiei a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţiile inadmisibilităţii, prematurităţii acţiunii, dar şi   excepţia   tardivităţii formulării acesteia, solicitând în principal respingerea acţiunii ca inadmisibilă, ca tardivă, iar în subsidiar ca neîntemeiată.

Prin sentinţa nr. 1423 din 22.04.2013, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscala respins excepţiile inadmisibilităţii, prematurităţii şi tardivităţii invocate  de  pârâtul Ministerul Economiei ca fiind neîntemeiate. A admis în parte acţiunea promovată de reclamantul NMO în contradictoriu cu  pârâţii  Societatea  Naţională  a  Sării  Salrom  S.A. şi Ministerul Economiei, având ca obiect excepţie de nelegalitate şi a constatat nelegalitatea Ordinului Ministerului     Economiei nr. 198/11.02.2009, mai puţin în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 1 alin. 2 ale acestui act.

Pentru a pronunţa această soluţie, curtea de apel a reţinut următoarele:

Asupra excepţiei de inadmisibilitate, de prematuritate, curtea de apel a avut în vedere dispoziţiile art. 7 alin. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în raport de care a constatat că nu trebuia parcursă procedura plângerii prealabile de către reclamant, anterior invocării excepţiei de nelegalitate.

În ce priveşte susţinerea pârâtului privind necontestarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 1/26.09.2009, instanţa a apreciat că este lipsită de relevanţă, pe de-o parte, pentru că este lipsită de temei legal, iar pe de altă parte, nu poate fi condiţionată contestarea Ordinului nr. 198/2009 de contestarea Hotărârii nr. 1/2009 pentru simplul motiv că acest din urmă act nu a stat la baza emiterii ordinului, ci a fost emis pentru aducerea ordinului la îndeplinire, având şi o dată ulterioară de emitere.

Asupra excepţiei tardivităţii, instanţa a constatat că susţinerea pârâtului în sensul că ar fi fost depăşit vreun termen este vădit neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 4 alin. 1 teza I din Legea nr. 554/2004 „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate”.

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut în primul rând că aspectele învederate de reclamant, în sensul că Ordinul nr. 198/11.02.2009 nu i se adresează în exclusivitate, ci conţine mai multe prevederi referitoare la eliberarea sa din funcţie numai după emiterea Hotărârii Consiliului de Administraţie al SALROM S.A., contractul de mandat încheiat între reclamant şi intimata pârâtă (Societatea Naţională a Sării SALROM S.A.) încetând prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 20/26.02.2009, nu nejustifică admiterea demersului său judiciar şi constatarea caracterului nelegal al ordinului.

Un act administrativ poate conţine o singură dispoziţie sau mai multe, în ambele cazuri bucurându-se de aceleaşi prerogative, de  prezumţii de legalitate, autenticitate şi veridicitate. Ambele acte sunt obligatorii şi executorii, fiind lipsită de relevanţă împrejurarea că unul are caracter complex, iar celălalt nu.

În speţă, actul contestat dispune eliberarea din funcţia de director general a reclamantului (art. 1 alin. 1), numirea în aceeaşi funcţie a unei alte persoane (art. 1 alin 2), momentul de la care ordinul îşi produce efectele, respectiv eliberarea şi numirea din/în funcţie, condiţiile concrete pentru punerea acestuia în executare, inclusiv competenţa şi modalitatea de aducere la îndeplinire a dispoziţiilor art. 1 (art.2 şi 3).

Curtea de apel a reţinut că sunt întemeiate susţinerile referitoare la lipsa temeiului legal privind emiterea Ordinului Ministerului Economiei nr. 198/11.02.2009 în contextul inexistenţei unor atribuţii ale acestei entităţi pentru eliberarea din funcţie.

Sub acest aspect, a reţinut că ordinul contestat nu este motivat, iar motivele arătate de pârât în întâmpinare nu susţin legalitatea şi temeinicia ordinului, ci, relevă doar împrejurarea că reclamantul a fost eliberat din funcţie de către Consiliul de Administraţie, conform dispoziţiilor art. 1431 alin. 1 şi 4 şi art. 142 alin. 2 lit. c din Legea nr. 31/1990.

Astfel, pârâtul Ministerul Economiei nu invocă niciun moment competenţa sa de eliberare din funcţie, nu expune niciun temei legal pentru o astfel de prerogativă, ci doar că revocarea din funcţie s-a făcut de către Consiliul de Administraţie.

În consecinţă, atât art. 1 alin. 1 cât şi art. 2 şi art. 3 de aducere la îndeplinire a dispoziţiei de la art. 1 alin. 1 sunt nelegale, în lipsa unui temei legal în baza căruia Ministerul Economiei să poată elibera din funcţie un director general.

Referitor la dispoziţia prevăzută la art. 1 alin. 2 din ordin, prin care este numită în aceeaşi funcţie o altă persoană, instanţa a constatat că nu se poate reţine nelegalitatea acesteia întrucât are la bază un  temei legal, respectiv art. 12 din HG nr. 1720/2008, invocat de reclamant.

În egală măsură, instanţa a reţinut că susţinerea pârâtului, în sensul că revocarea din funcţie a fost dispusă de Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale a Sării S.A. şi că Ordinul nr. 198/2009 nu a avut decât un caracter de recomandare, nu poate fi primită, deoarece ordinul în discuţie este un act administrativ obligatoriu nu doar pentru reclamant dar şi pentru pârâta Societatea Naţională a Sării S.A., aceasta având obligaţia, prin Consiliul de Administraţie, de aducere la îndeplinire a prevederilor art. 1 (de eliberare din funcţie), dispoziţii care au caracter imperativ, iar nu de recomandare.

Instanţa de fond a remarcat faptul că, însuşi pârâtul menţionează că potrivit prevederilor art. 11 coroborate cu cele ale Anexei nr. 2 lit. C pct. 6 din HG nr. 1634/2009, S.C. Societatea Naţională a Sării Salrom S.A. este o unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Tot astfel, H.G. nr. 1720/2098 enumera societatea pârâtă -Societatea Naţională a Sării S.A. Bucureşti printre unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Anexa nr. 2.

În aceste condiţii, date fiind raporturile dintre cele două instituţii pârâte şi, având în vedere şi dispoziţiile ordinului contestat, instanţa a apreciat că aducerea acestuia la îndeplinire de către pârâtă a constituit o obligaţie pentru aceasta.

În condiţiile în care actul a fost emis cu încălcarea competenţei unei alte autorităţi, precum şi în contextul inexistenţei unei competenţe proprii, instanţa a apreciat întemeiată excepţia de nelegalitate a Ordinului Ministerului Economiei nr. 198/11.02.2009, mai puţin în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 1 alin. 2 ale acestui act.

Referitor la aceste dispoziţii din ordin, instanţa a reţinut că reclamantul a afirmat că încetarea contractului de mandat putea să aibă loc numai în condiţiile prevăzute în acest document agreat de părţi, ce reglementa drepturile şi obligaţiile acestora. Astfel, art. 9 alin. 1 din contractul de mandat, stipulează la lit. b „revocarea mandatarului din calitatea de director general prin Hotărârea Consiliului de Administraţie pentru motive ce ţin de neexecutarea/executarea defectuoasă a contractului”.

Instanţa a apreciat că acest argument, precum şi cele privind culpa proprie a SALROM S.A. nu pot fi avute în vedere, dat fiind obiectul acestei cauze, decât în contextul nemotivării Ordinului nr. 198/2009. În această situaţie, nu se poate determina dacă au fost sau nu respectate condiţiile legale şi convenţionale referitoare la încetarea contractului de mandat, dacă s-a apreciat că reclamantul şi-a îndeplinit sau nu corespunzător obligaţiile ori dacă această împrejurare nu a fost avută în vedere, deci dacă se justifica revocarea pentru neexecutarea/executarea necorespunzătoare a contractului, în condiţiile în care nu reiese temeiul pentru  care  a  fost  emis  ordinul contestat, acesta necuprinzând vreo motivare în fapt şi în drept.

În ce priveşte susţinerea pârâtului Ministerul Economiei în sensul că directorul general al societăţii poate fi revocat de către Consiliul de Administraţie oricând, astfel că nici legea şi nici contractul de mandat nu condiţionează revocarea directorului general de existenţa anumitor motive, instanţa a reţinut că nu este vorba de revocarea de către Consiliul de Administraţie pentru a se susţine că măsura poate interveni oricând şi nu trebuie motivată, ci este vorba de un ordin al Ministerului Economiei.

Referitor la argumentul că reclamantul a fost numit în funcţie la recomandarea ministrului de resort, respectiv prin Ordinul nr. 3300/11.05.2005, instanţa a apreciat că acesta este lipsit de relevanţă, din moment ce s-a stabilit, potrivit considerentelor ce preced, competenţa ministrului de numire şi a consiliului de administraţie de revocare din funcţie.

Împotriva sentinţei primei  instanţe a  formulat  recurs  în termen legal Ministerul Economiei, succesor al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de  Afaceri, invocând  motivele  de modificare  prevăzute de  art. 304 pct.8 şi 9  din Codul de  procedură civilă.

Recurentul a susţinut că hotărârea  atacată a fost dată cu încălcarea  dispoziţiilor  art. 9 alin.(4) din  HG nr. 1720/2008 privind  organizarea şi funcţionarea  Ministerului Economiei şi  cu ignorarea  art. 1431  alin.(4) din Legea nr. 31/1990, respectiv a dispoziţiilor  art. 9 pct.9 lit.b) din  Contractul  de  mandat.

A mai  subliniat că statul, prin  ministerul de resort, este unic acţionar la societatea intimată, că mandatul ce se dă directorului general se bazează pe  încrederea acţionarilor şi a Consiliului de  administraţie în persoana desemnată să ocupe această funcţie, iar revocarea nu trebuie  motivată.

De asemenea, recurentul a  reiterat  excepţiile  inadmisibilităţii, prematurităţii dar şi tardivităţii acţiunii susţinând că ar fi incidente  dispoziţiile art. 7 alin.(1) şi art. 11 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 554/2004.

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 12 mai 2014, recalificată drept concluzii scrise, intimatul NMO a solicitat  respingerea  recursului ca  nefondat, expunând  principalele considerente ale sentinţei.

Astfel, intimatul a  arătat că ordinul  atacat este  nelegal pentru că nu cuprinde o motivare adecvată. Principiul stabilităţii juridice nu poate  implica promovarea unui drept prin intermediul unei  ilegalităţi cum  s-a  întâmplat prin actul atacat.

Practic, ministrul economiei a indicat Consiliului de administraţie eliberarea  sa din  funcţie, nelăsând Consiliului de administraţie nicio marjă de manevră, cu  ignorarea   prevederilor legale  şi a  contractului de  mandat existent.

Recursul este fondat.

Referitor la  excepţia de nelegalitate 

Obiectul excepţiei de nelegalitate cu care a fost învestită instanţa de contencios administrativ vizează Ordinul nr. 198/11.02.2009 emis de ministrul economiei, prin care autorul excepţiei  a fost eliberat  din funcţia de  director general al Societăţii Naţionale  a Sării SA, rămânând  la dispoziţia  acesteia pentru a  fi  trecut  pe un post  corespunzător  vechimii în muncă şi pregătirii  profesionale (art.1 alin.1) ; a  fost numită o altă persoană în funcţia  respectivă (art. 1 alin.2); s-a dispus ca  reprezentanţii  statului  în Adunarea Generală a Acţionarilor şi membrii Consiliului de  administraţie al Societăţii Naţionale a Sării SA să aducă la îndeplinire  prevederile  art. 1 în conformitate cu statutul societăţii  naţionale (art.3), urmând ca efectele ordinului  să se producă numai  după  emiterea  hotărârii  corespunzătoare  de  către  consiliul de  administraţie.

Soluţionând  excepţia de  nelegalitate, curtea de apel a ajuns la concluzia că emitentul  actului administrativ nu a  avut  competenţa  eliberării reclamantului din  funcţia  deţinută şi, în plus, această dispoziţie  este  nemotivată.

Concluzia primei instanţe este greşită pentru că  face  abstracţie de regulile speciale care guvernează contractul  de mandat  încheiat în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile  comerciale, act normativ indicat în  partea introductivă a ordinului atacat.

Astfel, intimatul-reclamant a  încheiat la data de 11 august  2008 contractul de  mandat nr.1659 cu  Societatea  Comercială Societatea Naţională a Sării  SA, potrivit  art. 2, delegându-i-se conducerea societăţii. Părţile  contractante  au  supus  înţelegerea lor „dispoziţiilor  art. 1532 şi următoarele din Codul civil, Legii nr. 31/1990 şi OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la  nivelul  unor  operatori  economici”.

Această  modalitate de exercitare a funcţiei de conducere a  societăţii  comerciale  a fost  determinată de faptul că  Societatea Naţională a Sării are capital majoritar de stat (art. 2 din  Statutul societăţii), funcţionând  sub autoritatea Ministerului Economiei, conform  art. 11 coroborat cu Anexa  nr. 2 lit.c) pct.6 din HG nr.1720/2008 privind organizarea  şi funcţionarea  Ministerului Economiei, în vigoare  în perioada  respectivă.

Potrivit  dispoziţiilor  art. 12 din acelaşi  act normativ, „prin ordin al  ministrului economiei  se  numesc, în condiţiile legii, directorii  generali şi directorii  din  unităţile din subordine, sub  autoritatea  sau  în  coordonarea  Ministerului Economiei”. În acelaşi  timp, art. 142 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 31/1990 stabileşte că între competenţele de bază ale consiliului de administraţie intră şi „numirea şi revocarea  directorilor” prevedere regăsită şi în art. 20 lit.c) din Statutul  societăţii.

În acest cadru, Înalta Curte constată că dispoziţia ministrului  economiei de eliberare din funcţie a directorului general pe care, simetric, tot el l-a numit, adusă  la îndeplinire prin  Hotărârea  nr. 20/26.02.2009 a Consiliului de  administraţie  al  societăţii intimate, este  legală.

De altfel, trebuie remarcat că la numirea intimatului-reclamant în  funcţie s-a procedat identic.

 Prin ordinul  nr. 3300/11.05.2005 art. 1, a fost eliberată din funcţia de director  general persoana care exercita această funcţie la momentul  respectiv, în timp ce prin  art. 2 a  fost numit  în funcţie NMO, urmând  ca reprezentanţii statului  în Adunarea  Generală a Acţionarilor să-l aleagă preşedinte al  Consiliului de  Administraţie  în locul persoanei eliberate din funcţie (art.3).

Cât priveşte  motivarea ordinului  din  perspectiva  cauzelor  care au  condus la  încetarea  contractului de mandat (enumerate  la art. 9 din Contract) Înalta Curte observă că aceasta nu este necesară, câtă vreme art. 1431 alin.(4) din Legea nr. 31/1990 dispune că  „directorii pot fi revocaţi oricând  de către  consiliul de  administraţie. În cazul  în care  revocarea  survine  fără  justă cauză, directorul  în cauză este  îndreptăţit  la plata  unor  daune  interese” iar art. 1553 din Codul civil statuează că „mandantul poate, când voieşte, revoca mandatul”.

Prin  urmare, statul, reprezentat de   minister, în calitate de  acţionar majoritar şi consiliul de administraţie pot decide  revocarea  din funcţie a  directorului, fără a fi ţinuţi să-şi  justifice opţiunea.

Dreptul mandantului de a revoca oricând  mandatul  se  întemeiază pe caracterul  intuitu personae al contractului de  mandat, precum şi  pe faptul că acesta  se  încheie  în interesul mandantului, motiv pentru care  revocarea  poate  interveni independent de  vreo culpă a  mandatarului.

Cu toate acestea, în condiţiile în care  se  invocă revocarea  intempestivă şi fără  justă cauză a mandatului , se  impun a fi verificate  condiţiile  răspunderii  civile  contractuale, fapt ce  implică  analiza  îndeplinirii  cumulative  a elementelor care  o condiţionează, sens în care s-a conturat  o jurisprudenţă  constantă a  Înaltei Curţi de  Casaţie şi Justiţie (e.g. Decizia nr.83/2014 a Înaltei Curţi de  Casaţie şi Justiţie -Secţia a II-a civilă)

Conchizând, Înalta Curte  reţine că  excepţia  de  nelegalitate  este  nefondată, toate  aspectele  invocate  de autorul ei  care tind către conturarea tezei revocării „fără justă cauză”, urmând a fi analizate de instanţa competentă pe fondul pricinii, pentru că ţin de apanajul acesteia, nefiind o chestiune de legalitate a actului  administrativ.

Referitor la excepţiile  procesuale

Pe lângă criticile formulate pe „fondul” excepţiei de nelegalitate, recurentul a  reiterat toate excepţiile  ridicate în faţa  curţii de  apel: inadmisibilitate, prematuritate şi tardivitate, excepţii care  au fost  corect  respinse, deşi prima  instanţă a  avut  unele  ezitări, în identificarea limitelor învestirii sale (conform  dispozitivului a admis  în parte  „acţiunea promovată de reclamant … având ca obiect excepţie de nelegalitate”).

În esenţă, recurentul confundă procedura soluţionării  excepţiei de nelegalitate: art. 4 din Legea nr. 554/2004, cu cea care  priveşte acţiunea judiciară  însăşi.

În raport de  prevederile  art. 4 alin.(1) din lege, citat  la pct.2 al  acestei  decizii, nu se poate  pune problema „prematurităţii” ori „tardivităţii” invocării excepţiei de nelegalitate a unui act  administrativ individual. De asemenea, art. 7 alin.(5) teza finală din Legea nr. 554/2004 statuează că în  cazul  excepţiei de  nelegalitate nu este  obligatorie  plângerea  prealabilă.

Pentru considerentele expuse la punctul anterior, în temeiul  art. 4 alin.(3) din Legea nr. 554/2004 şi art. 304 pct.9 Cod procedură civilă sentinţa curţii de apel a fost reformată în sensul respingerii  excepţiei de nelegalitate, cu menţinerea soluţiei date celorlalte excepţii procesuale.

Share Button

Leave a Reply