Fiscalitate, Impozit pe venit, TVA

Sumar legislativ – Formulare fiscale

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Aprobarea modelului și conținutului formularului 108
Ordin nr. 3.391/27 noiembrie 2017 emis de Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță” publicat în Monitorul Oficial al României nr. 966/ 6 decembrie 2017
Formularul 108 înlocuiește vechiul format al Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe.

Noul formular se va completa cu ajutorul programului de asistență, depunerea acestuia fiind obligatorie până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. Noul formular se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente anului 2018.
Aprobarea modelului și conținutului formularelor 010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061, 070, 700, Certificat de înregistrate în scopuri de TVA, Certificat de înregistrate în scopuri de TVA

Ordin nr. 3.725/19 decembrie 2017 emis de Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscal a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal publicat în Monitorul Oficial nr. 1027/ 27 decembrie 2017

Ordinul aprobă formatul, conținutul și instrucțiunile de completare ale următoarelor declarații:
•    Formularul 010 – “Declarația de înregistrare fiscală/ Declarația de mențiuni/ Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără peronalitate juridică“
•    Formularul 015 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”
•    Formularul 016 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”
•    Formularul 020 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal”
•    Formularul 030 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal”
•    Formularul 040 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice”
•    Formularul 050 – “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”
•    Formularul 060 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare”
•    Formularul 061 – “Declarație privind sediile secundare”
•    Formularul 070 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”
•    Formularul 700 – “Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”
•    Certificat de înregistrate în scopuri de TVA
•    Certificat de înregistrare fiscală

Modificările principale sunt aduse formularelor de înregistrare fiscală și se referă la nivelul secțiunilor contribuțiilor datorate de anagajat /angajator, pentru a se alinia cu noile prevederi aduse de OUG nr. 79/2017. Specific, au fost eliminate secțiunile 4.4. – 4.9 din vechiul formular și au fost înlocuite cu secțiunile 4.4. ‘Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)’, 4.5. ‘Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)’ și 4.6. ‘Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)’.

Modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

Aprobarea modelului și conținutului formularului 013
Ordin nr. 3.769/22 decembrie 2017 emis de Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”publicat în Monitorul Oficial nr. 1033/28 decembrie 2017

Modificările aduse se referă la nivelul secțiunilor contribuțiilor datorate de anagajat/angajator, pentru a se alinia cu noile prevederi aduse de OUG nr. 79/2017. Specific, au fost eliminate secțiunile 4.4. – 4.9 din vechiul formular și au fost înlocuite cu secțiunile 4.4. ‘Contribuție de asigurări sociale (datorată de angajat)’, 4.5. ‘Contribuție de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat)’ și 4.6. ‘Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator)’.
Modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.
Aprobarea modelului și conținutului formularelor 100 si 710
Ordin nr. 3.781/22 decembrie 2017 emis de Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 100 și 710 publicat în Monitorul Oficial nr. 1037/28 decembrie 2017

Ordinul modifică nomenclatorul declarației 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat (i.e. se introduc cinci noi coduri privind impozitul pe venit).

Formularele aprobate de ordin (100 și 710) se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente anului 2018 și se depun exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Impozit pe venit

Imigrare în România

Hotărârea Guvernului nr. 891/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017

Cotele de autorizații de muncă pentru anul 2017 se suplimentează, la următoarele valori:
•    lucrători permanenți – 5000;
•    lucrători detașați – 1700.
Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018

Cotele de autorizații de muncă pentru anul 2018 se stabilesc după cum urmează:
•    lucrători permanenți – 4000;
•    lucrători detașați – 1200;
•    persoane transferate în cadrul aceleiași companii – 700;
•    lucrători înalt calificați – 500;
•    lucrători sezonieri – 400;
•    lucrători stagiari – 100;
•    lucrători transfrontalieri – 100.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2017 prelungește termenul limită până la 31 decembrie 2018 (anterior termenul era 31 decembrie 2017) pentru persoanele care nu au contribuit la sistemul public de pensii din România în ultimii 5 ani să contribuie retroactiv la sistemul menționat și să plătească contribuția de pensie aferentă în vederea completării stagiului de cotizare.
Plățile pot fi efectuate fie integral, fie lunar, până la 31 decembrie 2018.
Ordinele nr. 3.726/2017 si 3.780/2017 ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și instrucțiunilor de completare ale unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și contribuțiilor sociale

Ordinele menționate aprobă modelul și instrucțiunile de completare ale următoarelor formulare: 201, 205, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 256, 257 și 260.
Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Proiectul menționat prevede ca nereținerea și/sau neplata anumitor impozite și contribuții sociale devine infracțiune – evaziune fiscal.
Ordinul nr. 4.140/2017 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de unii contribuabili persoane fizice

Ordinul aprobă modelul și instrucțiunile de completare a formularelor 600 („Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”) și 610 („Decizie de impunere privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”).

Începând cu anul 2018, formularul 600 trebuie depus și în vederea stabilirii obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de contribuabilii persoane fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din:
•    activități independente
•    asocierea cu o personalitate juridică, contribuabili potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125
•    cedarea folosinței bunurilor
•    investiții
•    activități agricole, piscicultură și silvicultură
•    alte surse
peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Anterior, acest formular era folosit doar în legatură cu obligațiile privind contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care obțin venituri din activități independente.
Termenul de depunere a declarației pentru anul în curs este 31 ianuarie.

TVA
Hotărâre ce consideră esențială consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre ale UE în identificarea celei mai potrivite abordări pentru crearea unui sistem de TVA comun și eficient.
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii – COM (2017)566, publicat în Monitorul Oficial nr. 990 din 13 Decembrie 2017

Hotărârea adoptată de Camera Deputaților susține modernizarea și revizuirea sistemului actual de TVA în contextul eforturilor de creare a unei zone solide europene unice în materie de TVA, dar consideră că este necesară o abordare prudentă, deoarece capacitatea administrațiilor fiscale naționale este diferită și punerea în aplicare a unui astfel de sistem ar necesita o mai bună cooperare între administrațiile fiscale ale statelor membre ale UE.
Întrucât sistemul de TVA reprezintă o sursă majoră de venit pentru statele membre ale UE, iar sistemul actual de TVA nu mai corespunde nevoilor unei economii moderne, bazate pe progresul tehnologic al cărui motor îl reprezintă serviciile, statul român apreciază că este oportună modernizarea sistemului prezent de TVA.

Printre măsurile oportune enumerăm:
•    E-invoicing (colectarea de date în timp real privind operațiunile supuse TVA)
•    Ghișeul Unic (introducerea unui portal la nivelul UE pentru plata în regim on-line a TVA-ului)
•    Garantarea faptului că TVA-ul este plătit în statul membru al consumatorului final, permițând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscal între statele membre
•    Recomandă identificarea unor soluții de apărare împotriva fraudei de TVA, o modalitate ar fi instituirea unei obligații a autorităților fiscale de pe teritoriul Uniunii de a avertiza entitățile impozabile că tranzacționează într-un lanț în care a fost decoperită frauda

Hotărâre privind simplificarea anumitor norme în domeniul sistemului TVA și introducerea unui sistem definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017) 569, publicat în Monitorul Oficial nr. 990 din 13 Decembrie 2017

Decizia sprijină modernizarea și revizuirea sistemului actual de TVA în contextul eforturilor de creare a unui spațiu unic european de TVA, însă consideră că este necesară o abordare prudentă, deoarece capacitatea administrațiilor fiscale naționale este diferită, iar punerea în aplicare a unui astfel de sistem ar necesita o mai bună cooperare între administrațiile fiscale ale statelor membre ale UE
De asemenea, constată că propunerea Comisiei Europene introduce conceptul de persoana impozabilă atestată și criteriile generale de desemnare a ei, confirmând în acest fel anumitor întreprinderi statusul de contribuabili de încredere.

Ordin care stabilește o nouă formă de implementare a unui grup fiscal unic, printre care și unele modificări minore ale ordinului anterior
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 995 din 14 Decembrie 2017.
Ordinul modifică formularul vechi și stabilește un nou formular pentru implementarea unui grup fiscal unic.
De asemenea, a fost adăugat un nou articol, 501, care detaliază că paragrafele 48 și 49 ale procedurii de implementare și administrare a grupului fiscal unic nu se aplică atunci când există o schimbare în structura grupului, în cazul în care unul dintre membrii grupului este un contribuabil mare.
Hotărârea Senatului ce consideră că propunerea de armonizare și simplificare a sistemului TVA respectă principiile subsidiarității și proporționalității

Hotărârea referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în cea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017) 569 final, publicat în Monitorul Oficial nr.1003 din 18 decembrie 2017

Hotărârea Senatului consideră că propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE de reglementare a sistemului TVA respectă principiile subsidiarității și proporționalității deoarece orice inițiativă privind comerțul transfrontalier implică o aprobare din partea Comisiei, iar amendamentele propuse sunt direcționate către și limitate la un număr restrâns de norme în materie de TVA.

Lege de aprobare a sistemului de plată defalcată a TVA, introducând o serie de modificări față de varianta ințială.
Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 Decembrie 2017.
Principalele modificări aduse mecanismului de plată defalcată a TVA sunt detaliate în buletinul fiscal nr. 39 după cum urmează:

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care se află în următoarele situații sunt obligate să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA:
•    La 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentate de TVA în cuantum mai mare de 15 000 lei în cazul contribuabililor mari, 10 000 lei în cazul contribuabililor mijlocii și 5 000 lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018.

Cu excepția cazului în care executarea silită a obligațiilor este suspendată în baza art 235 Codul de procedură fiscală.
•    Începând cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentate de TVA restante și neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență în cuantum mai mare de 15 000 lei în cazul contribuabililor mari, 10 000 lei în cazul contribuabililor mijlocii și 5 000 lei pentru restul contribuabililor. Cu excepția cazului în care executarea silită a obligațiilor este suspendată în baza art 235 Codul de procedură fiscal
•    Se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Legea prevede reguli pentru ieșirea din mecanismul plății defalcate a TVA
Anumite operațiuni au fost excluse explicit de la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA, cum ar fi:
•    plățile efectuate în numele altei persoane
•    finanțările acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor
•    plățile efectuate în natură
•    compensările
Contravenția de 50% din valoarea plății eronate efectuate în alt cont decât cel de TVA a fost înlocuită de o contravenție de 0,06%/zi.

Vamă
Ordin de aprobare a unor serii de formulare care trebuie transmise prin intermediul sistemului electronic.
Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind utilizarea sistemului de decizii vamale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1014 din 21 Decembrie 2017.
Ordinul aprobă transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a autorizațiilor vamale, cum ar fi modificarea, revocarea, anularea și suspendarea, să se efectuează prin sistemul decizional vamal electronic, elaborat la nivelul al Uniunii Europene și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale de către Comisia Europeană.
Ordinul stabilește o serie de cereri de autorizare care trebuie transmise în format electronic, dar și o serie de excepții.
 
Autori:
Claudia Chiran – Tax Manager
Niclas Butan – Tax Manager

Share Button

Leave a Reply