Legislație

Buletin legislativ. Septembrie 2016

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Modificări ale Codului Fiscal

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 685/5 septembrie 2016

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 46/31 august 2016 modifică anumite prevederi incluse în Codul fiscal, care reglementează taxele locale. Mai exact, au fost introduse noi scutiri pentru impozitul pe clădiri, terenuri și vehicule, după cum urmează:
– pentru clădiri și terenuri deținute în comun de veterani de război sau văduve de război cu soțiile/soții;
– pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent deținute de persoane persecutate din motive politice sau etnice și care sunt subiectul prevederilor art. 1 din Decretul-lege nr. 118 /1990 sau ale art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
– pentru vehiculele care sunt deținute în comun cu soțiile/soții de persoanele menționate mai sus (pentru un singur mijloc de transport de familie, la alegerea contribuabilului).

În situaţia deţinerii de cote părţi din dreptul de proprietate al clădirii, terenului sau mijlocului de transport, pentru cota parte deţinută de aceşti terţi nu vor fi aplicate scutiri.

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului intră în vigoare începând cu 5 septembrie 2016. Astfel, impozitele mai sus amintite datorate în 2016 vor fi recalculate pentru aceste categorii de contribuabili.

Impozit pe venit

Ordin privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică

(Ordinul comun al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice /Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri/Ministerul Finanțelor Publice/Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și persoanelor vârstnice/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale cu nr. 4947/899/2018/1840/906 (în continuare, „Ordin”), publicat în Monitorul Oficial nr. 718/16 septembrie 2016)

Ordinul prevede condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

Vamă

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat în Monitorul Oficial nr. 712/14 septembrie 2016

Ordinul introduce procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutiri de taxe vamale pentru:
– materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice;
– echipamente importate în scopuri necomerciale de către sau pentru o unitate sau organism de cercetare științifică care își are sediul în afara Uniunii Europene;
– animale de laborator și substanțe biologice sau chimice utilizate în cercetare;
– instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării de tratamente medicale;
– substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor;
– mărfurile de uz general importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice;
– mărfurile destinate persoanelor cu handicap;
– mărfurile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice în folosul victimelor catastrofelor;
– cadourile primite în contextul relațiilor internaționale.

Reglementări contabile

Includerea de informaţii nefinanciare în raportul administratorilor

Ordinul nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1286/2012

Entităţile de interes public care aplică Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, şi care la data bilanţului depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii privind aspecte legate în principal de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei.

De asemenea, entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup şi care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată.

Prevederile mai sus menţionate sunt aplicabile şi societăţilor reglementate de Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, daca acestea depăşesc la data bilanţului criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

Ordinul nr. 1938/2016 detaliază tipurile de informaţii care trebuie menţionate în declaraţia nefinanciară. Sunt acceptate şi rapoarte separate care conţin minimul de informaţii menţionate în ordin, dacă se respectă anumite condiţii privind publicarea acestora.

Prevederile ordinului se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Scheme de ajutor de minimis

În luna septembrie 2016, următoarele acte normative în domeniul schemelor de ajutor de minimis au fost publicate în Monitorul Oficial:
– Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului si relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 915/2016, privind modificarea anexei nr.13 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 838/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 675 / 1 septembrie 2016;
– Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838 / 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, publicat în Monitorul Oficial nr. 710 / 14 septembrie 2016;
– Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.853 / 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „SOLIDAR-Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă”, publicat în Monitorul Oficial nr. 725 / 20 septembrie 2016.

Diverse

Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri ai Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă ședere

(Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 689 / 6 septembrie 2016)

Prin acest Acord atât România cât şi Ucraina vor elimina taxele consulare pentru eliberarea vizelor de lunga şedere în favoarea cetăţenilor statului celeilalte părţi. Acordul intră în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări prin care părțile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Acordul de schimb de informații între Insula Man și România a intrat în vigoare – 8 septembrie

Pe 8 septembrie 2016, intră în vigoare Acordul între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal. Acordul intră în vigoare în general din 8 septembrie 2016 pentru aspecte fiscale de natură penală şi începând cu 1 ianuarie 2016 in România şi 1 aprilie 2016 în Insula Man pentru alte aspecte fiscale.

Hotărârea nr. 75/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European – Către un spaţiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei COM(2016)148

(Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 746 / 26 septembrie 2016)

Camera Deputaţilor adoptă hotărârea în legătură cu Opinia nr. 4c-19/978 (adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 6 septembrie 2016) şi, printre altele:

– Salută iniţierea unui plan de creare a unui sistem unic, definitiv pentru TVA în UE, care să fie întemeiat pe principiul impozitării în ţara de destinaţie a mărfurilor şi consideră că Directiva de TVA ar trebui modificată în aşa fel încât importatorul să fie considerat răspunzător pentru pierderea TVA în statul membru de destinaţie;
– Salută poziţia Comisiei Europene referitoare la posibilitatea introducerii taxării inverse generalizate pentru tranzacţii interne;
– Consideră că statele membre ar trebui să îşi simplifice sistemele fiscale naţionale pentru a le face mai robuste, mai echitabile şi mai eficace pentru prevenirea, descurajarea şi sancţionarea evaziunii şi fraudei fiscale;
– Consideră că ar trebui întărită cooperarea administrativă între statele membre UE, dar şi cu ţările din afara Uniunii Europene, privind combaterea evaziunii şi fraudei în domeniul TVA;
– Consideră că ar trebui menţinută cota standard minimă a TVA de 15% în vigoare în statele membre UE.

Hotărârea nr. 76/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit COM (2016)198

(Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 746 / 26 septembrie 2016)

Camera Deputaţilor adoptă hotărârea in legătură cu Opinia nr. 4c-19/973 (adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 14 septembrie 2016) şi, printre altele:

– Constată că iniţiativa Comisiei Europene este complementară cu pachetul antievaziune lansat în luna ianuarie a anului în curs;
– Ia act de propunerea de directivă care are în vedere modificarea semnificativă a Directivei 2013/34/UE (Directiva contabilă);
– Consideră că punerea în aplicare internaţională a recomandărilor BEPS al OECD prin pachetul antievaziune este o prioritate dar crede că este necesar să se asigure respectarea anumitor interese ale societăţilor raportoare şi, mai ales, să se asigure protecţia secretului de afaceri;
– Susţine opinia potrivit căreia publicarea impozitului pe profit al marilor societăţi comerciale ar consolida responsabilitatea socială corporativă şi ar contribui la prosperitatea ţării în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi la sporirea încrederii publicului în echitatea sistemelor fiscale;
– Recunoaşte importanţa schimbului automat de informaţii şi susţine propunerile Comisiei Europene sub rezerva evaluării impactului acestora din punct de vedere economic şi administrativ;
– Susţine intervenţia Uniunii Europene în sensul unei abordări unice în toate statele membre în materie de raportare financiară.

Share Button

Leave a Reply